home about us thanks links contact us songs stories All Words words by categoryLENTUG

Deer

Ula wi'sis gimu'tug wi'gwasamugsit toqo jaqale'g aq waqasit. Ne’wigatat na ula wi'sis, toqo te's newgte' uggwat, na ne’wgl wejigwegl waqante'jl, tapu'gl apje'jgl aq tapu'gl mesgi'gl. Na wegla waqantal uggwatg apoqonmaj ta'n telialtugwi'g aq me' weligata't. Ugsmu'g elg na waqanteweie'g aq te's newtipunqeg menita'niji, aq ngutiw pilue'g poqjigweniji. Ta'nig me' apsigilultijig lentu'g na ugsuguniwal wape'gl. Giwnaqa na lentug msiguatal aq gesatg goqwei soqt'g ta'n piwtas'g.